LÀM RA 1 CHIẾC MŨ BẢO HIỂM ĐẠT CHUẨN … QUẢ THỰC KHÔNG ĐƠN GIẢN 1 CHÚT NÀO!